Lejebetingelser

Seneste opdaterede og gyldige leje- og leveringsbetingelser ses kun på www.lejdinmaskine.dk

Lås maskiner efter brug, og fjern nøglen. Lås små maskiner forsvarligt inde – ellers dækker forsikringen ikke.

1.Lejeperiode

Lejemålet påbegyndes ved det udlejedes udlevering, eller fra det lejede efter rekvireret levering stilles til lejerens disposition. Lejemålet ophører, når det lejede indgår på Lejdinmaskines lager, eller når det lejede afmeldes til afhentning. Modtages det lejede efter klokken 7.00, beregnes afleveringsdagen som lejedag. Det lejede skal afmeldes senest kl. 16.00 ellers regnes den efterfølgende dag som lejedag, da vi ikke har mulighed for at udleje materiellet denne dag. Lejer kan ikke påregne at leje materiellet udover den aftalte
periode, men er altid velkommen til at lave en forespørgsel.

Ved afbestilling indtil 5 arbejdsdage før lejestart betales 50% af lejen – ved senere afbestilling betales den fulde leje.

2. Vederlag og betalingsbetingelser

Som vederlag for brugsretten til det lejede betaler brugeren en fast daglig leje som foran anført. Hvor andet ikke er aftalt er lejen pr. dag. Lejen beregnes fra leveringstidspunktet. Lejdinmaskine er berettiget til den for lejemålet gældende leje, uanset om det lejede ikke benyttes i hele perioden.

3. Levering og forbrug

Den anførte daglige leje er excl. levering og afhentning, som beregnes efter gældende takster. Lejeren afholder udover lejen alle udgifter til el tilslutning og tilslutning til vand, tillige med brændstof og smøremidler.

Leveringstiden er under forbehold af force majeure, strejker; brand eller lignende samt transportuheld. Brugeren underrettes ved forhold af den nævnte art, men har intet erstatningskrav, uanset forsinkelsens årsag. Hvis forhold hos brugeren medfører forsinkelse uden forudgående underretning til Lejdinmaskine betragtes leveringsdagen, som foran anført, som denne kontrakts ikrafttrædelsesdato, og Lejdinmaskine er berettiget til at beregne sig leje fra denne dato.

Forestår udlejer transporten af det lejede, skal en repræsentant for lejer være til stede på lejeadressen ved udlejers ankomst, således at anvisning af det lejedes placering kan finde sted, og instruktion i brug kan gives til lejers repræsentant af fremmødte udlejer.

Lejer skal efter endt brug sørge for at maskinen er opryddet og rengjort, tanket/opladet samt sikre uhindret adgang til materiellet. Hindres adgang til materiellet, uanset årsag, beregnes leje indtil dette igen er tilgængeligt.

Ved afmelding af det lejede til udlejeres afhentning, hæfter lejer for det lejede indtil afhentning, med mindre andet er skriftligt aftalt ved afmeldingen.

4. Aflevering og afbestilling

Sker kun ved direkte henvendelse til Lejdinmaskine. Specificeret returseddel bedes medfølge ved returnering. Hvis den ikke medfølger, er Lejdinmaskines optælling alene gældende. Returneret materiel, bilagt lejerens returseddel, er godkendt af Lejdinmaskine, såfremt vi ikke inden 8 arbejdsdage efter modtagelsen skriftligt gør indsigelse overfor lejer. Ved materiellets aflevering foretages et eftersyn på vort værksted og evt. rengøring og reparation, der ikke skyldes normalt brug, debiteres ekstra ud over den normale lejepris, og evt. manglende dele vil blive debiteret samtidigt. Reparationsdage betragtes som lejedage.

5. Forhold under lejeperioden

Lejeren er pligtig til ved tilbagelevering at aflevere det lejede i samme stand, som dette er modtaget bortset fra normal slidtage. Lejeren er ansvarlig for forskriftsmæssig og lovmæssig anvendelse af det lejede i lejeperioden. Lejdinmaskine påtager sig ikke risikoen for eventuelle driftstab og lignende, uanset om sådanne tab måtte kunne henføres til det lejede. Udlejer påtager sig intet ansvar for eventuel forsinkelse af et stykke arbejde eller udgifter og tab af enhver art, herunder arbejdsløn eller lignende ydelse til betjeningsmandskabet i den periode lejemålet varer. Dette gælder uanset om lejers tab skyldes mangler ved det lejede eller forsinket levering heraf. Forsinket levering berettiger ikke lejer til at annullere ordren, opkræve dagbøder, foretage fradrag i betaling eller tilbageholde forfaldne beløb.

6. Risiko og ansvar

Det lejede er forsikret mod brand og tyveri (selvrisiko kr. 20.000,-). Lejer hæfter for enhver personskade eller tingskade, der ikke er relateret til den lovpligtige motoransvarsforsikring for selvkørende maskiner. Lejdinmaskine påtager sig dog i intet tilfælde ansvar for driftstab, avancetab eller lignende indirekte tab. Brugeren er tillige ansvarlig for forskriftsmæssig og lovmæssig anvendelse af det lejede og forpligtet til at give de fornødne anmeldelser til Arbejdstilsynet og andre myndigheder. Jævnfør i øvrigt nedenstående forsikringsbetingelser.

7. Servicebetingelser

Lejdinmaskine afholder fornødne udgifter til almindelige vedligeholdelseseftersyn, som foretages af firmaets montør dog erholder lejeren reparationsudgifter på det lejede, som må udføres som følge af misbrug eller anden selvforskyldt skade, tillige med omkostninger på det lejede, som kan henføres til fejl i strømtilførsel, tilslutning, materialevalg og lignende. Der ydes ikke service ved nedbrud, hvis ikke der på forhånd er truffet aftale om leje i aftentimer eller weekender.

I tilfælde, hvor service nødvendigvis må finde sted udenfor normal arbejdstid, debiteres arbejdstiden til normal overtidsbetaling efter gældende takst for sådan service. I tilfælde, hvor maskinen nødvendigvis skal på værksted som følge af ovennævnte forhold, betaler lejeren disse transportomkostninger til Lejdinmaskines kostpris. Reparationer på vort materiel må kun udføres af Lejdinmaskines værksted, eller en af os anvist reparatør.

Montør besøg / udlevering uden for åbningstid minimum. dkr. 2.400,- excl. moms

8. Generelt

Brugeren må ikke uden Lejdinmaskines samtykke fjerne det lejede fra den i lejekontrakten anførte adresse/leveringsadresse og ikke installere eller anbringe det lejede på en sådan måde, at dette kan henføres til tilbehør til fast ejendom og dermed omfattet at panterettigheder i denne. Fremleje, fremlån eller anden overdragelse til tredje part uden udlejers skriftlige accept er ikke tilladt.

9. Ejendomsret

Lejer er bekendt med, at udlejers rettigheder til det lejede er afledt af en kontrakt med en tredjemand, f.eks. et finansieringsselskab eller leasingselskab, som ejer materiellet. (Udlejer har af ejerne ret til at udleje materiellet på de i nærværende lejebetingelser gældende vilkår). Lejeren er bekendt med og accepterer, at materiellets ejer til enhver tid er berettiget til at indtræde i nærværende lejekontrakt i stedet for udlejer, og at en meddelelse herom fra materiellets ejer til lejeren medfører, at lejeren derefter kun kan betale såvel skyldige som fremtidige beløb vedr. lejeaftalen med frigørende virkning til materiellets ejer.

10. Værneting

Alle tvister behandles efter dansk ret ved retten i Hillerød.

11. Fortrolighedserklæring

Alle informationer og data, herunder fortrolige oplysninger og persondata af enhver art, som Lejdinmaskine i forbindelse med en handel og løbende levering af ydelser får kendskab til, behandles med tidsubegrænset fortrolighed og i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for datasikkerhed og persondatasikkerhed. Lejdinmaskine indestår for at samtlige medarbejdere er underlagt en tidsubegrænset tavshedserklæring.

12. Forsikring

Uddrag af betingelser for kaskoforsikrings dækning: Selvrisiko 20.000,- kr. pr. skade.

Dækning:
Brand og tyveri på udlejningsmateriel udlejet i Danmark.

Standard for at opnå forsikringsdækning skal ethvert tyveri straks anmeldes til politiet og Lejdinmaskine. Lejer har ansvaret for, at politirapporten kommer i udlejers hænder. Øvrige skader på det lejede skal ligeledes meddeles udlejer indenfor 24 timer. Lejer er forpligtiget til at udfylde skadesanmeldelse herunder at indhente alle nødvendige oplysninger om eventuel modpart, samt årsagen til skaden. Sker dette ikke rettidigt debiteres lejer de fulde omkostninger i forbindelse med skaden. Ved brandskade kontakt Lejdinmaskine. Lejer skal sørge for at maskiner/materiel er forsvarligt aflåst, mindre maskiner til værdi 0 – 75.000 kr. skal være låst forsvarligt inde. Undlades dette hæfter lejer for det fulde erstatningsbeløb.

Undtagelser
1. Skade der skyldes fortsæt eller grov uagtsomhed udvist af lejer eller skade der forvoldes under indflydelse af beruselse og lignende.
2. Maskiner anbragt på søfartøjer, skibe, pontoner eller lignende.
3. Simpelt tyveri at bærbart værktøj eller tilbehør.
4. Driftstab, bøder eller andet direkte tab ved direkte og/eller indirekte skader (strejker, naturforstyrrelser m.m.).
5. Dækker ikke udgifter til opgravning eller anden foranstaltning til optagning af den beskadigede genstand af jorden.
6. Dækker ikke totalskade, der består i at den forsikrede genstand må efterlades i/og under jorden, uanset årsagen.
7. Transportskader, hvad enten det lejede transporteres på lejers køretøj eller trailer udlejet af Lejdinmaskine.
8. Bjærgning og transport af materiel er ikke risiko dækket.

Forbehold:
Ret til ændringer forbeholdes uden varsel.

Forsikringspræmie: Forsikringspræmie og miljøbidrag er indeholdt i lejeprisen.

Ansvarsforsikring:

Udover lovpligtig motoransvarsforsikring for minigravere og motorbøre er der ikke tegnet yderligere ansvarsforsikring.

Udlejer er ikke ansvarlig for personskader som indtræder, medens materiellet er i lejers besiddelse.

Udlejer er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i lejers besiddelse.

Udlejer er ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af lejer eller på andre produkter.

Det er vigtigt at lejer undersøger med sin eget forsikringsselskab, hvilke forsikringer der skal tegnes, for at de dækker evt. personskader eller skader på løsøre eller fast ejendom.

Erhvervsdrivende er forpligtede til at have tegnet erhvervsansvars forsikring og arbejdsskadeforsikring.